Universitat Rovira i Virgili

Pràctiques

PRÀCTIQUES EXTERNES

D'acord amb la normativa vigent per a les pràctiques externes de la Universitat Rovira i Virgili i amb les característiques pròpies dels ensenyaments de grau del Estudis de Comunicació, les pràctiques curriculars d'aquestes titulacions (grau en Periodisme, grau en Comunicació Audiovisual, grau en Publicitat i Relacions Públiques) s'organitzaran durant el curs acadèmic d'acord amb les següents directrius:

PRÀCTIQUES CURRICULARS

1. Naturalesa i finalitat de les pràctiques curriculars
Les pràctiques externes curriculars formen part del currículum acadèmic dels estudiants de Comunicació Audivisual, Publicitat i Relacions Públiques i Periodisme de la URV i s'organitzen en forma d'assignatures obligatòries.

Consisteixen en la incorporació de l'estudiant al procés i a les rutines productives d'una empresa o institució de l'àmbit de la comunicació durant un període determinat (veure apartat següent), sense contraprestació econòmica en concepte de salari i sota l'empara d'un conveni signat entre la Universitat Rovira i Virgili i l'empresa o institució col·laboradora.

Les pràctiques externes són una de les activitats formatives més importants per als i les estudiants de Comunicació. Cal entendre-les com el principal trampolí cap al mercat laboral en aquest sector tan particular, tal com demostren múltiples estudis. Fer bé les pràctiques comporta generalment deixar una bona imatge d'un mateix que en un futur pot traduir-se en una oferta laboral en la mateixa empresa o en d'altres del sector. D'altra banda també redunda en una bona consideració social de la universitat, la qual prestigia el títol que obtingui l'estudiant i, a més, ajuda als i les alumnes que hagin de fer pràctiques en el futur a la mateixa empresa o institució.

Tot i això, cal no perdre de vista que les pràctiques són una activitat formativa i que l'estudiant no hauria de suplantar, ni per volum de feina ni per complexitat dels encàrrecs, un treballador remunerat. Qualsevol indici d'abús en aquest sentit s'hauria de comunicar immediatament a la coordinadora de pràctiques de la URV.

L'estudiant no pot començar les pràctiques si no s'ha establert el conveni de cooperació educativa i no s'ha signat l'annex de pràctiques.

Podeu consultar els directoris de pràctiques per les titulacions de Comunicació Audiovisual, Periodisme i Publicitat i Relacions Públiques contactant amb J(ELIMINAR)an Gonzalo(ELIMINAR).

2. Durada i distribució de les pràctiques
Les pràctiques externes tenen una durada de 300 hores (15 setmanes, amb una dedicació estàndard de 20 hores setmanals) pels graus.

Les pràctiques hauran de dur-se a terme de forma seguida, en algun dels períodes que es detallen a continuació, i de mutu acord entre l'empresa/institució i l'estudiant:

a) Primer quadrimestre (octubre-gener)
b) Segon quadrimestre (febrer-maig)
c) Estiu (maig- agost)

Per poder optar a fer pràctiques a l'estiu cal fer, durant el curs, una sol·licitud prèvia d'avaluació extraordinària. Podeu trobar una explicació del procediment a seguir i el formulari per fer la petició al següent enllaç:/gestio_academica/tramits_administratius/proc_endarreriment_treball_fi_grau_pract.html

Les pràctiques a l'estiu acaben el 31 d'agost i les persones que volen fer pràctiques durant aquest període, han de tenir disponibilitat per començar-les durant el mes de maig.

Aquests períodes tenen un caràcter flexible atenent a les característiques pròpies de cada empresa o institució col·laboradora i/o a la disponibilitat de l'alumnat. No s'aplicaran als i les estudiants que ja estiguin treballant en empreses o institucions i demanin que se'ls reconegui aquesta activitat com a pràctiques externes (veure punt 8).

En cap cas s'acceptarà ni horari nocturn ni cap altre que sigui incompatible amb l'assistència de l'alumnat a les classes. Les pràctiques es duran a terme entre setmana i, en casos justificats pel perfil de la plaça i acordats prèviament amb els mitjans de comunicació que així ho sol·licitin, en caps de setmana.

3. Beques o ajuts a l'estudi
D'acord amb la legislació laboral, l'alumnat no pot rebre cap retribució en concepte de salari per les seves pràctiques, ja que aquestes han de ser acadèmiques i no laborals. No obstant, l'empresa o institució col·laboradora pot establir voluntàriament una compensació econòmica en concepte de beca, destinada a sufragar les despeses de desplaçament i manutenció generades pel desenvolupament de les pràctiques.

4. Organització i tutories
Per saber quin professor us coordinarà les pràctiques, realitzar consultes sobre el funcionament que tenen, informar d'alguna qüestió relacionada amb l'estada de pràctiques o demanar una tutoria, us heu d'adreçar a Marta Montagut. 

Cada estudiant serà tutelat durant el període de les pràctiques per un/a professional de l'empresa o institució col·laboradora, que tindrà les següents funcions:
a) Fixar el pla d'activitats de pràctiques de l'estudiant, en coordinació amb la coordinadora de pràctiques de la URV.
b) Orientar i supervisar les tasques que ha de desenvolupar l'estudiant en pràctiques.
c) Informar a la coordinadora de pràctiques de la URV de qualsevol incidència en el desenvolupament de les pràctiques per part de l'estudiant.
d) Avaluar les activitats de l'estudiant en pràctiques i emetre'n un informe adreçat a la coordinadora de pràctiques de la URV.

5. Drets de l'alumnat en pràctiques
a) Ser tutelat/ada durant el període de realització de les pràctiques per un/a professor/a de la URV i per un/a professional de l'empresa o entitat col·laboradora.
b) Obtenir una qualificació.
c) Rebre un remuneració, en concepte de beca o ajut a l'estudi, quan estigui específicament prevista a les clàusules del conveni que regeix la seva estada de pràctiques.
d) L'estudiant té permís per absentar-se del lloc de pràctiques durant les hores necessàries per realitzar l'activitat en els casos següents:

a) Per assistència a activitats avaluadores o tutories.
b) Per assistència a activitats de representació o de participació en els òrgans de la Universitat.
c) Per visita mèdica.
d) Aquelles altres situacions personals o acadèmiques que siguin considerades pels tutors.
La recuperació o compensació d'hores de pràctiques per absències degudes a permisos o baixes per malaltia o accident les han de pactar el tutor o tutora acadèmic i el tutor o tutora professional atenent les circumstàncies del cas i l'assoliment dels objectius proposats al projecte formatiu.

6. Obligacions de l'alumnat en pràctiques
a) Iniciar l'estada de pràctiques en el dia acordat i complir l'horari establert al conveni.
b) Comunicar a la coordinadora de pràctiques de la URV, de manera immediata, qualsevol incidència que afecti el desenvolupament de les seves pràctiques (renúncia, inadequació de les tasques sol·licitades, inexistència de tutor/a de l'empresa o institució, etc.).
c) Realitzar amb aprofitament les pràctiques, d'acord amb el programa i les condicions previstes.
d) Respectar les normes i reglaments interns de l'empresa o institució que l'aculli, i especialment guardar el secret professional i no utilitzar o divulgar a tercers en cap cas la informació relativa a l'empresa o institució o a la seva activitat, a què hagi pogut accedir durant la realització de les pràctiques, sense autorització expressa de l'empresa o institució.

7. Obligacions de les empreses o institucions col·laboradores
a) Acollir l'estudiant de forma adequada.
b) Informar l'estudiant i la coordinadora de pràctiques de la URV del programa d'activitats de pràctiques que desenvoluparà l'estudiant.
c) Proporcionar l'estudiant les eines necessàries perquè pugui desenvolupar correctament les tasques assignades.
d) Informar l'estudiant per escrit de les normatives de règim intern aplicables al centre de treball.
e) Complir amb el programa de pràctiques i la resta de clàusules previstes al conveni i, si fos necessari, comunicar a la coordinadora de pràctiques de la URV qualsevol canvi en les mateixes.
f) Pagar a l'estudiant la quantitat establerta al conveni en concepte de beca o ajut a l'estudi, en el seu cas.
f) Nomenar un/a tutor/a de l'estudiant entre els/les professionals qualificats/des que tinguin el seu lloc de treball al centre, unitat o departament on l'estudiant desenvoluparà les seves pràctiques.

8. Convalidacions
Grau: és susceptible de convalidació l'experiència laboral prèvia que es pugui acreditar a través del certificat de vida laboral. Podeu consultar el procediment de reconeixement i descarregar la sol·licitud corresponent en el següent enllaç:/gestio_academica/tramits_administratius/proc_reconeixement_exp_laboral_grau.html

Llicenciatura: consultar amb la Jan Gonzalo(ELIMINAR)

9. Aspectes importants de la normativa que afecten a l'avaluació
9.1 La sol·licitud de pràctiques és vinculant. La gestió de les places s'activa un cop es reben els formularis de sol·licitud de pràctiques i les assignacions es van fent seguint l'ordre de preferències. Un cop l'empresa accepta acollir-vos, no es pot renunciar a la plaça sense motiu de força major. Vulnerar aquesta norma implica suspendre les pràctiques i ser expulsat/da del programa per a futurs cursos (és a dir, no poder gaudir del benefici de l'accés a les empreses del directori de pràctiques).

9.2 La relació amb les empreses és responsabilitat de les professores que gestionen les pràctiques. En cap cas, un/a alumne es pot posar en contacte amb les empreses del directori de pràctiques dels Estudis de Comunicació a no ser que la tutora li hagi indicat. Les professores de pràctiques i el deganat de la facultat s'encarreguen de la gestió dels convenis i de sol·licitar l'avaluació a les empreses. Pel que fa a tots aquests tràmits, vosaltres només heu de fer allò que us expliquin. Vulnerar aquesta norma implica suspendre les pràctiques i ser expulsat/da del programa per futurs cursos (és a dir, no poder gaudir del benefici de l'accés a les empreses del directori de pràctiques).

9.3 És responsabilitat vostra omplir els formularis de petició i de dades de forma correcta i en el termini establert. Qui no ho faci així, perdrà l'assignació de plaça.

9.4 És responsabilitat vostra penjar en el termini establert tota aquella documentació que se us requereixi a través de la intranet de pràctiques (per exemple, el CV) en el termini indicat. També heu de vetllar perquè la comunicació amb les coordinadores de pràctiques i la Oficina de Suport al Deganat (OSD) sigui fluïda. Totes les comunicacions de pràctiques es realitzen a través del vostre compte de correu d'estudiants. No facilitar la documentació requerida a temps, no respondre als correus o dificultar la gestió de les pràctiques de qualsevol altra manera repercutirà en l'avaluació de les pràctiques.

10. Aspectes que han de tenir en compte les persones que fan una estada Erasmus o SICUE
Com la resta de companys i companyes, heu de fer la sol·licitud de pràctiques en els terminis indicats.

Si participeu en algun dels programes de mobilitat, teniu diverses opcions:
1) Fer les pràctiques en el país on feu l'estada. En aquest cas, vosaltres heu de buscar l'empresa i, si l'empresa hi està d'acord, es signa un conveni de pràctiques. Això és vàlid en el cas dels programes SICUE i Erasmus.
2) Fer les pràctiques en tornar de l'estada. Heu de tenir en compte que això pot limitar les vostres opcions per triar empresa i que, probablement, haureu de fer un horari intensiu a l'estiu. Us heu de comprometre a tornar durant el mes de maig i acceptar les ofertes que estiguin al vostre abast. Qui torni al juny ja no pot fer pràctiques.
3) Convalidar les pràctiques (veure punt 8).

PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS

Qui desitgi realitzar pràctiques extracurriculars durant el curs ha d'informar (prèviament a realitzar qualsevol passa) a les professores de pràctiques per assegurar-se que no hi ha cap incompatibilitat amb el programa de pràctiques. Si algú fa un contacte sense informar les professores, s'entén que és un contacte per compte propi i, per tant, en cap cas, no pot parlar en nom de la universitat. Si ho fa, està incomplint el punt 9.2 d'aquesta normativa.

No es pot gaudir de dos convenis de pràctiques extracurriculars alhora. La persona de contacte és Marta Montagut(ELIMINAR).

Per a més informació poseu-vos en contacte amb Marta Montagut(ELIMINAR) o Jan Gonzalo(ELIMINAR).